belépés / regisztráció
2022. január 20. csütörtök
Aktuális lapszám

   médiaajánlat | Általános Szerzõdési Feltételek

a lapról       hirdetési tarifák     hirdetésfelvétel     technikai adatok     fókusztémák     határidõk     ÁSZF

A Magyar Installateur Szakkiadói Kft. (a továbbiakban kiadó) által gondozott lapok hirdetéseinek megrendelése egyben a kiadó Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását és a kiadásra vonatkozó szerződést jelenti. A kiadó Általános Szerződési Feltételei mindaddig érvényben vannak, míg annak változásairól írásban nem értesíti partnereit.

I. Megrendelés

 1. A kiadó a hirdetések megrendelését, illetve a megrendelések bármely nemű módosítását kizárólag írásban fogadja el.
 2. A felek között hirdetési szerződés jön létre, ha a kiadó a megrendelést annak keltétől számított 5 munkanapon belül vissza nem utasítja és/vagy amikor a megrendelésről visszaigazolást küld. A megrendelésről a kiadó visszaigazolást kifejezetten csak a megrendelő írásos kérésére állít ki.
 3. A kiadó fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket okok közlése nélkül elutasítson, még akkor is, ha a megrendelést hosszabb időtartamra vagy ismétlődően adták le, és a kiadó a megrendelés egy részét már teljesítette.
 4. A hirdetési szerződésre a médiaajánlatban meghatározott árak és hirdetési díjkedvezmények az irányadók. A kiadó a szerződésben csak a megrendelő által megjelölt kedvezményeket tudja jogosultság esetén biztosítani. A kedvezmények mértékének nem vagy téves megjelölése a kedvezmények meg nem adását vonja maga után.
 5. A megrendelőben fel nem tüntetett, de a hirdetések közzétételéhez elengedhetetlenül szükséges eseti költségeket a kiadó a mindenkori érvényes médiaajánlat alapján a megrendelőre hárítja, és ezeket számlájában érvényesíti.
 6. Mellékletek, behúzások és beragasztások esetén a megrendeléshez mintát kell csatolni. Az ilyen megrendeléseket kizárólag csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha azt a kiadó írásban visszaigazolta.

II. A hirdetések és a szerződés lebonyolítása

 1. A kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező hátrányokat minden esetben a megrendelőre hárítja.
 2. Abban az esetben, ha a megrendelő hirdetését nyomdakészen (filmen vagy elektronikus formában) juttatja el a kiadóhoz, a hirdetés sajtóhibájáért a kiadó nem vállal felelősséget.
 3. A nyomdakész formában megküldött hirdetéshez a Kiadó minden esetben proofot kér. Amennyiben a megrendelő nem küld proofot, a színhibából eredő reklamációt a Kiadó nem fogadja el.
 4. Az olyan sajtóhibák, melyek a kiadó mulasztása miatt keletkeztek, de a hirdetés értelmét nem befolyásolják lényegesen, nem alapoznak meg a kiadóval szemben semmilyen kártérítési igényt.
 5. Korrektúralevonatok és színnyomatok csak a megbízó írásos kérésére készülnek. A felmerülő költségek minden esetben a megrendelőt terhelik. Ha a próbanyomatok elfogadása nem történik meg határidőre, a kiadó a hirdetés kinyomtatásához szükséges engedélyt megadottnak tekinti. Az elfogadás és/vagy visszaigazolás hiánya minden esetben a nyomtatási engedély megadását jelenti.
 6. A kiadó a hirdetéseket a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, lehetőség szerint figyelembe véve a megrendelő elhelyezési kívánságait, azonban a kiadónak semmilyen kötelezettsége nincs erre vonatkozóan.
 7. A kiadó a részére átadott hirdetési anyagokat a megrendelő ellentétes írásbeli igénye nélkül nem őrzi meg és nem küldi vissza, azokat megsemmisíti.
 8. A hirdetések kinyomtatásánál a Kiadó garantálja a nyomtatási technológiához igazodó és attól függő elvárható minőséget. Ha a kinyomtatott hirdetés az előállítás technikai feltételeihez képest gyengébb minőségben vagy hibásan jelenik meg, a Megrendelőnek igénye lehet fizetési kedvezményre vagy a hirdetés újbóli leközlésére, de csak abban a mértékben, amelyben a hirdetéssel elérni kívánt cél nem valósult meg.

III. A megrendelések és hirdetések lemondása

 1. A megrendelések leadásának határideje után a megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre, mellékletre, behúzásra vagy beragasztásra adott megrendelés visszavonása nem lehetséges. Ezt a határidőt a mindenkori érvényes médiaajánlat tartalmazza. Ha a hirdetési felületre a megrendelő mégsem tart igényt, a szerződésben megállapított díj teljes összegét akkor is ki kell fizetnie
 2. Abban az esetben, ha a médiaajánlatban meghatározott időpontokban a megrendelő nem bocsátja a kiadó rendelkezésére a megállapított nyomdai anyagokat, megállapodás szerint a mellékleteket, illetve befűzésre, beragasztásra kerülő lapokat, ami így a szerződés meghiúsulásához vezet, a kiadó fenntartja a jogot a teljes díj kiszámlázására és behajtására.
 3. A hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Az elszámolás módját a felek közösen állapítják meg.
 4. A hirdetési szerződés három hónapos felmondási idő figyelembevételével mondható fel. A felmondási idő lejártáig az érvényes megrendelések teljesítendők. A megrendelő általi rendes felmondás esetén azonban a kiadó megvonhatja az I.4 pont szerint nyújtott kedvezményeket az első hirdetés megjelenésének időpontjára visszamenőleges hatállyal.
 5. Bármelyik fél a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a szerződésszegőt magatartásának abbahagyására és annak következményei elhárítására reális határidőt tűzve felszólította, de az eredménytelenül telt el.

IV. A megjelent hirdetések kifizetése

 1. A megjelent hirdetésekről a kiadó számlát állít ki, melyet eljuttat a megrendelő nevére. A megrendelő vállalja a kiállított számla fizetési határidőn belüli kiegyenlítését.
 2. A megjelent hirdetéssel, illetőleg a számlával kapcsolatos reklamációknak a számla kézhezvételét követő 8 napon belül van helye.
 3. Késedelmes fizetés esetén a kiadó a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összegével egyenlő késedelmi kamatot számít fel. Amennyiben a megrendelő többszöri felszólításra sem fizeti meg a hirdetési díjakat, a kiadó egyoldalú nyilatkozatával a póthatáridő lejártát követő naptól kezdődően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben a megrendelő köteles megtéríteni a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, azaz megfizetni a kiadónak a már megjelent hirdetések után járó díjakat, ezenfelül köteles a kiadó által a I.4 pont szerint nyújtott kedvezmény pénzbeli ellenértékét - az első megjelenéstől számítottan - megtéríteni késedelmi kamattal együtt.
 4. A megrendelő csak akkor jogosult a kiadó felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a kiadó ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú igények jogerőre emelkedtek.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. A kiadó és a megrendelő a közöttük létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közt egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a kiadó a Budai Központi Kerületi Törvényszék kizárólagos illetékességét jelöli ki.

Érvényes: 2012. február 1-jétől visszavonásig

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam